วว. JUMP ( วว. Join Unit Multi-Task Platform )
สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.)
รับรองระบบคุณภาพ
รับรองผลิตภัณฑ์และบริการ
บริการ ประเภท: รับรองระบบคุณภาพ
list

มกษ.9035

การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ (Good practice for fruit and vegetable sorting houses)
list

ISO 22000

ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร (food safety management system)
list

มกษ.9041

หลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง (Good practice for the production of frozen agricultural products)
list

ออกหนังสือรับรองระบบ GMP

เพื่อออกใบรับรองมาตรฐานระบบการผลิต ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร : ประกาศกระทรวง สาธารณสุข ฉบับที่ 420
list

การผลิตพลังงาน และการจัดการพลังงานไฟฟ้า

ทวนสอบก๊าซเรือนกระจก การผลิตพลังงาน และการจัดการพลังงานไฟฟ้า (Power Generation and Electric Power Transactions)
list

มกษ.9023

หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร (General principles of food hygiene)
list

PCHF

การควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหารมนุษย์ (Preventive Controls for Human Food)

ข่าวประชาสัมพันธ์