วว. JUMP ( วว. Join Unit Multi-Task Platform )
บริการฝึกอบรม (Training)
หลักสูตรในเดือน มิถุนายน
Packaging Development (การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ตลาดและความต้องการของลูกค้า)(ครั้งที่ 1)

วันที่จัดฝึกอบรม: 05/06/2567

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public

วันที่ปิดลงทะเบียน: 03 มิ.ย. 2567

ราคา: 2,675.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 2

237
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การประเมินระดับความเสียหายจากการใช้งานของชุดอุปกรณ์ของหม้อไอน้ำและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีด้วยเทคนิคเรพลิกา

วันที่จัดฝึกอบรม: 06/06/2567 - 07/06/2567

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public

วันที่ปิดลงทะเบียน: 30 พ.ค. 2567

ราคา: 7,490.00 บาท จำนวนที่รับ: 20 / 0

164
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การทดสอบวัสดุและการประยุกต์ใช้ไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานทดสอบทางกล (ครั้งที่ 2)

วันที่จัดฝึกอบรม: 07/06/2567

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public

วันที่ปิดลงทะเบียน: 30 พ.ค. 2567

ราคา: 2,675.00 บาท จำนวนที่รับ: 20 / 1

136
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การสอบเทียบ Digital Thermometer with sensor

วันที่จัดฝึกอบรม: 07/06/2567

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public

วันที่ปิดลงทะเบียน: 04 มิ.ย. 2567

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 35 / 33

207
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การตรวจติดตามภายใน ISO 45001 : 2018 ตามแนวทาง ISO 19011 : 2018

วันที่จัดฝึกอบรม: 10/06/2567 - 11/06/2567

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public

วันที่ปิดลงทะเบียน: 03 มิ.ย. 2567

ราคา: 3,210.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

172
จำนวนผู้ที่เข้าชม
เทคนิคการทดสอบตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวและน้ำมันเชื้อเพลิง

วันที่จัดฝึกอบรม: 12/06/2567

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public

วันที่ปิดลงทะเบียน: 05 มิ.ย. 2567

ราคา: 5,136.00 บาท จำนวนที่รับ: 20 / 0

80
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการทดสอบทางกายภาพ

วันที่จัดฝึกอบรม: 12/06/2567

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public

วันที่ปิดลงทะเบียน: 04 มิ.ย. 2567

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

83
จำนวนผู้ที่เข้าชม
ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017

วันที่จัดฝึกอบรม: 13/06/2567 - 14/06/2567

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public

วันที่ปิดลงทะเบียน: 13 มิ.ย. 2567

ราคา: 3,210.00 บาท จำนวนที่รับ: 40 / 30

384
จำนวนผู้ที่เข้าชม
Method Validation ในงานทดสอบทางเคมี

วันที่จัดฝึกอบรม: 13/06/2567 - 14/06/2567

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public

วันที่ปิดลงทะเบียน: 13 มิ.ย. 2567

ราคา: 3,210.00 บาท จำนวนที่รับ: 20 / 18

222
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การตรวจประเมินภายในองค์กรระบบ GHPs / HACCP (Verify GHPs / HACCP system)

วันที่จัดฝึกอบรม: 13/06/2567 - 14/06/2567

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public

วันที่ปิดลงทะเบียน: 04 มิ.ย. 2567

ราคา: 3,210.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

97
จำนวนผู้ที่เข้าชม
ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025

วันที่จัดฝึกอบรม: 14/06/2567

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Online

วันที่ปิดลงทะเบียน: 14 มิ.ย. 2567

ราคา: 1,284.00 บาท จำนวนที่รับ: 20 / 11

169
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

วันที่จัดฝึกอบรม: 20/06/2567 - 21/06/2567

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public

วันที่ปิดลงทะเบียน: 14 มิ.ย. 2567

ราคา: 3,210.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 5

135
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่จัดฝึกอบรม: 25/06/2567 - 26/06/2567

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public

วันที่ปิดลงทะเบียน: 21 มิ.ย. 2567

ราคา: 3,852.00 บาท จำนวนที่รับ: 35 / 7

92
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การประยุกต์ใช้โปรแกรมจำลองสภาวะ ในการแก้ปัญหาระบบขนส่งและการจัดการ (Advanced FlexSim Simulation Training)

วันที่จัดฝึกอบรม: 26/06/2567 - 28/06/2567

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public

วันที่ปิดลงทะเบียน: 14 มิ.ย. 2567

ราคา: 8,560.00 บาท จำนวนที่รับ: 10 / 2

88
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การประกันคุณภาพสำหรับการทดสอบทางกายภาพ

วันที่จัดฝึกอบรม: 27/06/2567

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public

วันที่ปิดลงทะเบียน: 14 มิ.ย. 2567

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 1

92
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การสอบเทียบและทวนสอบนาฬิกาจับเวลาตามมาตรฐานสากล

วันที่จัดฝึกอบรม: 28/06/2567

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public

วันที่ปิดลงทะเบียน: 25 มิ.ย. 2567

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 20 / 14

146
จำนวนผู้ที่เข้าชม

เกร็ดความรู้ / ข่าวสารหลักสูตรฝึกอบรม