บริการสอบเทียบเครื่องมือ/อุปกรณ์ (Calibration)

Our Service

สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่พบงานบริการที่ท่านต้องการ คลิกที่นี่
สอบเทียบเครื่องมือวัดความดัน
สอบเทียบเครื่องมือวัดความยาวและมิติ
สอบเทียบเครื่องมือวัดความหนาแน่น
สอบเทียบปริมาตรเครื่องแก้วตวง
สอบเทียบเครื่องมือวัดอัตราการไหล
งานสอบเทียบเครื่องมือวัดความชื้นสัมพัทธ์
สอบเทียบเครื่องทดสอบแรง
งานสอบเทียบเครื่องมือวัดทางแสง
งานสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ
สอบเทียบมวลและเครื่องชั่ง
Sound Level Meter
Sound Calibrator