บริการวิจัยและที่ปรึกษา (Research and Consultancy)

Our Service

สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่พบงานบริการที่ท่านต้องการ คลิกที่นี่
กลุ่มโยธา และวัสดุก่อสร้าง
กลุ่มระบบรางและขนส่ง
กลุ่มยานยนต์ และยานยนต์ไฟฟ้า
กลุ่มอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน (ศทร.)
บริการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์
บริการศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์
บริการที่ปรึกษาจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017
บริการที่ปรึกษาจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017
บริการวิจัยและที่ปรึกษาเกี่ยวกับจุลชีวอุตสาหกรรม สารเสริมสุขภาพคนและสัตว์
การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหาร