บริการวิเคราะห์/ทดสอบ (Analysis/Testing)
บริการตรวจสอบ (Inspection)
บริการสอบเทียบเครื่องมือ/อุปกรณ์ (Calibration)
บริการวิจัยและที่ปรึกษา (Research and Consultancy)
บริการตรวจประเมินและรับรองระบบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์และบริการ
บริการฝึกอบรม (Training)
บริการทดสอบความชำนาญ (Proficiency Testing)
บริการผลิตผลิตภัณฑ์
บริการเครื่องมือ

ขั้นตอนการให้บริการลูกค้า วว.

1. สมัครสมาชิก

โดยใช้ อีเมลในการติดต่อสื่อสารและสมัครใช้บริการกับ วว.

2. สมัครใช้บริการ

กรอกข้อมูลรายละเอียดที่จะขอใช้บริการและข้อมูลเพิ่มเติมที่ วว. กำหนด

3. ขอใบเสนอราคา

เจ้าหน้าที่ วว. จัดทำใบเสนอราคาจัดส่งทางอีเมลหรือเรียกดูผ่านระบบ JUMP

4. ใบแจ้งเก็บเงิน

เจ้าหน้าที่ วว. จัดทำใบคำขอใช้บริการและใบแจ้งเก็บเงินจัดส่งทางอีเมลหรือเรียกดูผ่านระบบ JUMP

5. เข้าสู่กระบวนการ วิจัย/วิเคราะห์ทดสอบ

จัดส่งตัวอย่างหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย/วิเคราะห์ทดสอบ

6. ส่งมอบผล
วิจัย/วิเคราะห์ทดสอบ

จัดทำรายงานสรุปผลการวิจัย/วิเคราะห์ทดสอบ พร้อมประเมินความพึงพอใจใช้บริการ

บริการอื่นๆ ของ วว.